Home » Dam sth up
Today: 24-06-2018 10:12:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Dam sth up

(Ngày đăng: 16-01-2018 17:36:18)
           
Bạn đang tìm hiểu về nghĩa của cụm to dam sth up và tu damp sth down? to dam sth up: to stop the water flowing in a river to build a dam across it.

Để giúp bạn hiểu rõ về DAM STH UP và DAMP STH DOWN, các bạn hãy tìm hiểu bài viết dưới đây:

To dam /dæm /

To dam sth up.

To stop the water flowing in a river to build a dam across it (dựng đập ngăn nước).

The stream was dammed up to form ornamental lakes (người ta dựng đập chặn suối để xây nhiều hồ giải trí).

I've tried to dam up my tears (tôi đã cố gắng ghìm nước mắt lại).

dam sth up, dump sth down

To damp / dæmp /

To damp sth down

+ To make a burn stop burning (dập lửa).

He put sand on the fire to try to damp it down (Ông ấy đổ cát lên đám cháy để cố dập tắt nó đi).

The fire had been damped down but not extinguished (đám cháy đã được dập nhưng vẫn chưa tắt hết).

OBJ: Fire.

If sb/sth damps down an emotion or a feeling, it becomes less strong (làm ai nản lòng, nhụt chí).

She tried to damp down her feelings of despair (cô ấy cố gắng dập tắt cảm giác thất vọng của bản thân).

OBJ : Emotions

If sb/sth damps down a situation or an activity, it becomes slower or weaker (làm cho ai, cái gì yếu đi).

The lastest increase in interest rates has damped down activity in the housing market.

(Lần tăng lãi suất gần đây nhất đã làm cho hoạt động của thị trường nhà ở bị yếu đi).

To make a surface slightly wet by spraying a small amount of water over it (làm ẩm bề mặt gì đó).

Được biên soạn bởi đội ngũ phòng đào tạo trường Anh ngữ SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news