Home » to call sth off
Today: 13-12-2018 11:16:32

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

to call sth off

(Ngày đăng: 16-01-2018 17:38:18)
           
Bạn đang tìm hiểu về nghĩa của cụm từ to call sth off và to call sb off? to call sth off: to cancel or abandon sth that has been planned or that has already started.

Tìm hiểu cách sử dụng to call sth off và to call sb off

+To call sb/sth off:

To order soldiers, dogs,etc. to stop attacking sb, searching for sb/sth,etc.

Yêu cầu lính, chó,.. ngừng tấn công, tìm kiếm ai.

Please call your dog off.

Làm ơn gọi con chó của anh ra chỗ khác.

to call sth off

OBJ: dog

+To call sth off

To cancel or abandon sth that has been planned or that has already started.

Hủy bỏ kế hoạch hay điều gì đã bắt đầu.

The meeting was called off at the last minute.

Đến phút chót rồi mà buổi gặp còn bị hủy bỏ.

They've called off their engagement.

Họ vừa mới hủy hôn.

Police called off the search for the climbers at dusk.

Trời nhá nhem tối, cảnh sát hủy bỏ cuộc tìm kiếm những người leo núi.

OBJ: match or game, engagement or wedding, deal, search, strike.

Bản quyền thuộc trường Anh ngữ SaiGon Vina

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news