Home » Mệnh đề danh từ bắt đầu bằng That
Today: 13-12-2018 11:12:11

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mệnh đề danh từ bắt đầu bằng That

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:04:02)
           
MỆNH ĐỀ DANH TỪ BẮT ĐẦU BẰNG THAT - Chữ THAT thường bị bỏ đi trong văn nói. Và không được nhấn trọng âm khi nói.

Cách dùng MỆNH ĐỀ DANH TỪ BẮT ĐẦU BẰNG THAT

STATEMENT

He is a good actor.

Anh ấy là diễn viên giỏi.

The world is round.

Trái đất hình tròn.

She doesn't understand spoken English.

Cô ấy không hiểu tiếng Anh nói.

NOUN CLAUSE

1. I think that he is a good actor.

Tôi nghĩ anh ấy là một diễn viên giỏi.

mệnh đề danh từ bắt đầu bằng that

that he is a good actor là mệnh đề danh từ, đóng vai trò là chủ từ của động từ think.

Chữ that thường bị bỏ đi trong văn nói. Và không được nhấn trọng âm khi nói.

2. I think he is a good actor.

3. We know (that) the world is round.

Chúng ta biết rằng trái đất hình tròn.

4. That she doesn't understand spoken English is obvious.

Việc cô ấy không hiểu tiếng Anh nói là rõ ràng.

Mệnh đề danh từ (That she doesn't understand spoken English) là chủ từ của câu. Có thể bỏ That.

Thông thường It đóng vai trò làm chủ từ và mệnh đề danh từ được đặt ở cuối câu.

5. It's obvious that she doesn't

understand spoken English.

Rõ ràng là cô ấy không hiểu tiếng Anh nói.

mệnh đề danh từ bắt đầu bằng that saigon vina

6. That the world is round is fact.

Trái đất hình tròn là hiển nhiên.

7. It's the fact that the world is round.

Rõ ràng là trái đất hình tròn.

MỆNH ĐỀ DANH TỪ BẮT ĐẦU BẰNG THAT được biên soạn bởi trường Anh ngữ SaiGon Vina

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news