Home » Tiếp diễn của động từ khiếm khuyết
Today: 13-12-2018 11:27:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tiếp diễn của động từ khiếm khuyết

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:05:11)
           
Tiếp diễn của động từ khiếm khuyết - Hình thức tiếp diễn thì hiện tại của động từ khiếm khuyết: Modal + be+ -ing.(Động từ khiếm khuyết + be+ -ing).

Hình thức tiếp diễn của động từ khiếm khuyết

1. Let's just knock on the door lightly. Tâm may be sleeping.

Chúng ta hãy gõ cửa nhẹ thôi. Tâm có thể đang ngủ.

2. All of the lights in Binh's room are turned off. She must be sleeping. (Right now.)

Điện ở phòng Bình đều tắt hết rồi. Chắc hẳn con bé giờ đang ngủ.

tiếp diễn của động từ khiếm khuyết

Hình thức tiếp diễn thì hiện tại của động từ khiếm khuyết:

Modal + be + -ing.

(Động từ khiếm khuyết + be+ -ing).

Có nghĩa: ngay bây giờ đang xảy ra điều gì.

Mệnh đề đầu của ví dụ (1) và (2) đều dùng ở thì hiện tại.

3.Sam wasn't at home last night. She might have been studying at the library.

Đêm qua Sam không ở nhà. Chắc hẳn con bé đã đến thư viện học bài.

Thanh wasn't at home last night. She has a lot of exams coming up soon, and she is also working on a term paper.

She must have been studying at the library.

Thanh đêm qua không có nhà. Cô ấy chuẩn bị có rất nhiều môn thi và cô ấy cũng đang làm đề tài. Chắc hẳn cô ấy đã ở thư viện học bài.

Hình thức tiếp diễn thì quá khứ của động từ khiếm khuyết:

Modal + have been + -ing.

Động từ khiếm khuyết + have been+ -ing

Có nghĩa: đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.

Tiếp diễn của động từ khiếm khuyết được biên soạn bởi trường Anh ngữ SaiGon vina

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news