Home » Quá khứ tiếp diễn - past progressive
Today: 16-12-2018 17:16:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Quá khứ tiếp diễn - past progressive

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:07:05)
           
QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST PROGRESSIVE, S + Was/were(not) + V_ing, She was watching TV at 8 p.m yesterday. They were playing football at 8 a.m morning yesterday.

QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST PROGRESSIVE

1. Hình thức

S + Was/were(not) + V_ing

She was watching TV at 8 p.m yesterday.

They were playing football at 8 a.m morning yesterday.

Wh + was/were (not) + S + Ving ? 

Was/were (not) + S + Ving?

What were you doing at 7 p.m yesterday? -> I was cooking at the that time.

Were you working in the garden at this time last week.

Note: He, she, it + was; I, You, We, They + were.

Quá khứ tiếp diễn - past progressive

2. Khi nào dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Thì quá khứ diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm quá khứ xác định hoặc là hành động đang diễn ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ.

What were you doing at eight o'clock yesterday evening?

When I got up this morning, the sun was shining, and the bird was singing.

I was painting all day yesterday

They were quarrelling the whole time they were together.

Thì quá khứ tiếp diễn cũng được dùng để đề cập đến hành động hay sự kiện đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xảy ra làm gián đoạn.

Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.

While I was working in the garden, I hurt my back.

3. Một số trạng từ thường dùng với thì quá khứ tiếp diễn

This time last year/ month/ week; At the poit time in the past.

QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST PROGRESSIVE biên soạn bởi ngoại ngữ SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news