Home » (A) little/(a) few
Today: 28-05-2018 14:50:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

(A) little/(a) few

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:46:03)
           
(A) little, (a) few là những cụm từ chỉ số lượng có ý nghĩa gần như some. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa cách sử dụng những cụm từ này khi trước chúng có mạo từ a hoặc không có a.

1. (A) little + uncountable noun (danh từ không đếm được):

(A) little water          (a) little money          (a) little time          (a) little soup

A little = some but not much: một ít (không nhiều).

She didn't eat anything but she drank a little water.

(Cô ấy không ăn gì nhưng cô ấy đã uống một ít nước).

I speak a little Korean.

(Tôi nói được một chút tiếng Hàn).

Little: gần như không có.

There was little food in the fridge. It was nearly empty.

(Có rất ít thức ăn trong tủ lạnh. Nó gần như trống rỗng).

Bạn cũng có thể sử dụng very little:

Dan is very thin because he eats very little.

(Dan rất ốm bởi vì anh ấy ăn rất ít).

A little mang ý tích cực:

They have a little money, so they're not poor. (= They have some money).

(Họ có một ít tiền vì thế họ không nghèo).

Little mang ý tiêu cực:

(a) little/ (a) few

They have little money. They are very poor. (= nearly no money).

(Họ có rất ít tiền. Họ rất nghèo).

2. (A) few + plural noun (danh từ số nhiều):

(A) few books        (a) few people         (a) few questions           (a) few days

A few = some but not many: một vài (không quá nhiều).

Last night I wrote a few letters.

(Tối qua tôi đã viết một vài lá thư).

I speak a few words of Chinese.

(Tôi nói được một vài từ tiếng Trung).

Few: hầu như không.

There was few people in the park. It was nearly empty.

(Có vài người trong công viên. Nó gần như không có người).

Bạn cũng có thể dùng very few:

Your English is very good. You make very few mistakes.

(Tiếng Anh của bạn rất tốt. Bạn mắc rất ít lỗi).

A few thường mang ý tích cực:

I've got a few friends, so I'm not lonely. (= I've got some friends).

(Tôi có một vài người bạn vì thế tôi không cô đơn). (= Tôi có một vài người bạn).

Few thường mang ý tiêu cực:

I'm sad and I'm lonely. I've got few friends. (= nearly no friends).

(Tôi buồn và cô đơn. Tôi có rất ít bạn). (= gần như không có bạn).

Để hiểu rõ hơn về (A) little/ (a) few vui lòng liên hệ Trung tâm ngoại ngữ Saigon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news