Home » Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp
Today: 20-05-2019 00:07:03

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp

(Ngày đăng: 20-03-2019 11:33:23)
           
Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp bao gồm so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Trong mỗi cấu trúc so sánh có các đặc điểm khác nhau...

I. So sánh chất lượng

So sánh nhất (La supériorité)

Plus

 

 

+ Adjectif/ Adverbe + que (qu’)

So sánh bằng (L’égalité)

Aussi

So sánh kém (L’infériorité)

Moins

Cấu trúc so sánh trong tiếng PhápVí dụ:

(+) Marie est plus belle que Sophie. (Marie đẹp hơn Sophie)

(-) Sophie est moins belle que Marie. (Sophie đẹp kém hơn Marie)

(=) Marie est aussi belle que Sophie. (Marie đẹp bằng Sophie)

(=) Marie court aussi vite que Sophie. (Marie chạy nhanh bằng Sophie)

(=) Marie court aussi rapidement que Sophie. (Marrie chạy chậm như Sophie)

Lưu ý:

1. Plus bon(s) → meilleur(s)

    Plus bonne(s) → meilleure(s)

    Moins bon/ bonne → moins bon/ bonne

    Aussi bon/ bonne → aussi bon/ bonne

Ví dụ:

- Trang a une note (plus bonne) → meilleure que la note de Mai. (Trang có điểm tốt hơn Mai)

- Trang a une note aussi bonne que la note de Mai. (Trang có điểm tốt bằng Mai)

- Trang a une note moins bonne que la note de Mai. (Trang có điểm kém hơn Mai)

2. Plus mauvais/ mauvaise(s) → pire(s)

    Moins/ aussi mauvais → moins/ aussi mauvais

Ví dụ: 

- La situation de Pierre est (plus mauvaise) → pire que la situation de Paul.

- La situation de Pierre est aussi mauvaise que la situation de Paul.

- La situation de Pierre est moins mauvaise que la situation de Paul.

3. Plus bien → mieux

   Moins/ aussi bien → moins/ aussi bien

Ví dụ:

- Nathalie travaille (plus bien que) → mieux que Marie

- Nathalie travaille moins bien que Marie

- Nathalie travaille aussi bien que Marie

II. So sánh số lượng

So sánh nhất (La supériorité)

Plus

 

  + de (d’) + nom + que (qu’)

So sánh bằng (L’égalité)

Autant

So sánh kém (L’infériorité)

Moins

Ví dụ :

- Au Noël, j’ai plus de cadeaux que ma sœur.

- Au Noël, j’ai moins de fleurs que de cadeaux.

- Aujourd’hui, ma mère achète autant de tomates que de carottes.

III. So sánh hành động hoặc trạng thái

 

Verbe

So sánh nhất (La supériorité)  Plus

 

que (qu’)

So sánh bằng (L’égalité)         Autant

So sánh kém (L’infériorité)     Moins 

Ví dụ:

- Mon père travaille plus que ma mère. 

- Cette nuit, je dors moins que la muit derrière.

- Marie rit autant qu'elle pleure.

Chuyên mục "Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp" được biên soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Pháp Saigon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news