Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Hoa: Văn phạm, từ vựng, thành ngữ, chữ viết.
Today: 25-02-2017 00:05:53

Danh từ trong tiếng Trung

Danh từ chung:人,鱼,桌子,作品, Danh từ riêng: 越南,胡志明,中国,英国...Để hiểu rõ...

Related news