Home » Động từ tình thái - Stative verbs
Today: 05-03-2021 04:24:37

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Động từ tình thái - Stative verbs

(Ngày đăng: 27-01-2021 20:51:29)
           
ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI - STATIVE VERBS, A.Yum! This food tastes good. I like it very much. Ngon tuyệt! Món này rất ngon.Tôi rất thích nó.

ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI - STATIVE VERBS

A.Yum! This food tastes good. I like it very much.

Ngon tuyệt! Món này rất ngon.Tôi rất thích nó

B. (Incorret):

This food is tasting good. I am liking it very much.

Động từ tình thái tức động từ miêu tả về tình cảm, trạng thái của con người, hoặc điều kiện tồn tại của sự vật.

Không dùng động từ tình thái ở thể tiếp diễn.

Ví dụ (a): "taste" và "like" đều miêu tả trạng thái tồn tại của sự vật, con người.

C. The chef is in his kitchen. He is tasting the sauce.

Bếp trưởng đang ở trong bếp. Anh ấy đang nêm gia vị.

D. It tastes too salty.

Món này nếm mặn quá.

E. He doesn't like it.

Anh ấy không thích nó.

Động từ "To taste" (nếm) vừa là động từ tình thái, vừa là động từ chỉ hành động.

Ví dụ (c): "Tasting" là động từ chỉ hành động (nêm nếm gia vị cho món ăn), dùng hành động để thực hiện.

Ví dụ (d): "Tastes" là động từ tình thái, miêu tả nhận thức của con người về sự việc, dùng tri giác, vị giác, khứu giác,... để thực hiện hành động.

Ví dụ (e): "like" là động từ tình thái.

SGV, Động từ tình thái - Stative verbs Danh sách các động từ tình thái thường gặp:

Thuộc về nhận thức:

Know ........believe........imagine.........want

realize........feel..........doubt..............ne ed

understand.......suppose.........remember

recognize.......think........forget......mean

Thuộc về trạng thái cảm giác:

love/like.........prefer........hate.......dislike....f ear

appreciate.......please.....envy....mind......care

astonish......amaze.....surprise

Thuộc về sở hữu:

possess.......belong......have.......own 

5 giác quan của con người:

taste......smell......hear.....feel...see

Các trạng thái khác:

seem....look.......appear.......sound ..... resemble

look like ....... cost ....... owe ..... weigh ...... be

equal.... exist ...... matter ..... consist of ..... conclude contain

Bài viết Động từ tình thái - Stative verbs được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news