Home » Psychologist là gì?
Today: 30-05-2023 05:52:08

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Psychologist là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:55:56)
           
Psychologist một người nghiên cứu tâm trí, cảm xúc và hành vi của con người và các tình huống khác nhau có ảnh hưởng đến con người.

Psychologist /saɪˈkɒl.ə.dʒɪst/: nhà tâm lý học.

Ex: Research psychologists normalize the results of their studies by comparing their subjects' behaviour with that of the general public.

Các nhà tâm lý học nghiên cứu bình thường hóa kết quả nghiên cứu của họ bằng cách so sánh hành vi của đối tượng của họ với công chúng.

Psychologist là gì Ex: The psychologist's attitude seemed far too casual, even brutal.

Thái độ của nhà tâm lý học dường như quá bình thường, thậm chí tàn bạo.

Psychology /saɪˈkɒl.ə.dʒi/: tâm lý học.

The scientific study of the way the human mind works and how it influences behaviour, or the influence of a particular person's character on their behaviour.

Nghiên cứu khoa học về cách thức hoạt động của tâm trí con người và cách nó ảnh hưởng đến hành vi, hoặc ảnh hưởng của tính cách của một người cụ thể đến hành vi của họ.

Ex: She studied psychology at Harvard.

Cô học ngành tâm lý học tại Harvard.

Ex: The psychology of the soldier.

Tâm lý của người lính.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết psychologist là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news