Home » Idioms with knowledge là gì?
Today: 22-05-2022 21:59:40

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Idioms with knowledge là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:49:20)
           
Knowledge thông tin, hiểu biết và kỹ năng mà bạn có được thông qua giáo dục, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm, nhưng knowledge khi kết hợp với từ khác sẽ mang nghĩa khác.

Knowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/: hiểu biết, thông tin.

Ex: Her knowledge of English grammar is very extensive.

idioms with knowledge là gì Kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh của cô rất rộng.

Ex: There is a lack of knowledge about the tax system.

Thiếu kiến thức về hệ thống thuế.

Be common/ public knowledge.

To be something that everyone knows, especially in a particular community or group.

Là điều mà mọi người đều biết, đặc biệt là trong một cộng đồng hoặc nhóm cụ thể.

Ex: Their relationship is common knowledge.

Mối quan hệ của họ là kiến thức phổ biến.

Come to somebody’s knowledge.

To become known by somebody.

Được ai đó biết đến.

Ex: It has come to our knowledge that you have been taking time off without permission.

Chúng tôi biết rằng bạn đã dành thời gian nghỉ ngơi mà không được phép.

To your knowledge.

​From the information you have, although you may not know everything.

Từ thông tin bạn có, mặc dù bạn có thể không biết tất cả mọi thứ.

Ex: She never, to my knowledge, considered resigning.

Theo hiểu biết của tôi, cô ấy sẽ không bao giờ từ chức.

Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết idioms with knowledge là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news