Home » Macrophage là gì?
Today: 28-05-2020 08:17:47

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Macrophage là gì?

(Ngày đăng: 22-04-2020 10:56:57)
           
Macrophage là đại thực bào, mô tả những tế bào bạch cầu phân nhóm thực bào, có vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch ở động vật có xương sống.

Macrophage /ˈmæk.rəˈfeɪdʒ/: đại thực bào.

A large white blood cell in the immune system that destroys bacteria and other harmful substances.

saigonvina, Macrophage là gì? Một tế bào bạch cầu lớn trong hệ thống miễn dịch tiêu diệt vi khuẩn và các chất có hại khác.

Ex: Cells look like macrophages.

Tế bào trông giống đại thực bào.

Ex: One type of cell that our body uses to fight invaders is the macrophage.

Một loại tế bào mà cơ thể của chúng ta dùng để đánh lại chất ngoại lai xâm nhập là đại thực bào.

Ex: Specialized cells called macrophages eat the invading material in an attempt to clean up the inflammatory mess.

Những tế bào chuyên biệt là đại thực bào sẽ xử lý những kẻ xâm nhập nhằm ngăn chặn viêm nhiễm.

Ex: If another cell in the immune system recognizes the virus protein, it exchanges chemical signals with the macrophage.

Nếu một tế bào khác trong hệ thống miễn dịch nhận diện được chất protein của con vi khuẩn, nó liền trao đổi các dấu hiệu hóa học với đại thực bào.

Ex: Neutrophils and macrophages have all been observed in direct contact with the schistosomula.

Bạch cầu trung tính và đại thực bào đều được quan sát khi tiếp xúc trực tiếp với schistosomula.

Ex: Moreover, the activity of macrophages is likely to be severely restricted in rapidly cooling and clotting blood.

Hơn nữa, hoạt động của đại thực bào có khả năng bị hạn chế nghiêm trọng trong việc làm lạnh nhanh và đông máu.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết macrophage là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news