Home » Phân biệt employ, use
Today: 18-01-2020 18:34:11

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt employ, use

(Ngày đăng: 27-12-2019 09:09:08)
           
Employ để có ai đó làm việc hoặc làm một công việc cho bạn và trả tiền cho họ. Use để đặt một cái gì như một công cụ, kỹ năng hoặc xây dựng cho một mục đích cụ thể.

Employ /ɪmˈplɔɪ/: Tuyển dụng, thuê.

Ex: We need to employ more supervisory staff.

Chúng tôi cần tuyển dụng thêm nhân viên giám sát.

SGV, Phân biệt employ, use Ex: The number of people employed by the company has risen from 25 to 200 in three years.

Số người được tuyển dụng bởi công ty đã tăng từ 25 lên 200 trong ba năm.

Ex: Can't we employ someone as an assistant to help with all this paperwork?

Chúng ta có thể thuê ai đó làm trợ lý để giúp đỡ tất cả các thủ tục giấy tờ này không?

Use /juːz/: Sử dụng.

Ex: Have you ever used this software before?

Bạn đã bao giờ sử dụng phần mềm này trước đây?

Ex: Going on the expedition gives me a chance to use all the training I've had.

Đi thám hiểm cho tôi cơ hội sử dụng tất cả các khóa đào tạo tôi đã có.

Ex: These lights are used for illuminating the playing area.

Những đèn này được sử dụng để chiếu sáng khu vực chơi.

Tài liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt enable, allow được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news