Home » Hán tự đi với chữ ĐỀ 題
Today: 18-01-2020 18:33:57

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hán tự đi với chữ ĐỀ 題

(Ngày đăng: 13-11-2019 09:46:29)
           
Sau đây là một số Hán tự đi với chữ ĐỀ 題 khá thông dụng trong tiếng Nhật. Ví dụ: 題目: đề tài, 題材: đề tài.

Chữ ĐỀ 題

Âm Hán Việt: ĐỀ - Số nét: 18 - Bộ: THỊ 是

Âm On: ダイ

Âm Kun: không có.

SGV, Hán tự đi với chữ ĐỀ 題

Sau đây là một số Hán tự đi với chữ ĐỀ 題 khá thông dụng trong tiếng Nhật.

Hán tự Cách đọc Âm Hán Việt Ý nghĩa
題目 だいもく ĐỀ MỤC đề mục
題材 だいざい ĐỀ TÀI đề tài
題名 だいめい ĐỀ DANH nhan đề, tên (bài hát, sách...)
題する だいする ĐỀ đặt nhan đề, lấy tiêu đề
だい ĐỀ vấn đề, chủ đề
難題 なんだい NẠN, NAN ĐỀ vấn đề rắc rối, chủ đề rắc rối
副題 ふくだい PHÓ ĐỀ phụ đề
議題 ぎだい NGHỊ ĐỀ vấn đề thảo luận, chủ đề trao đổi
御題 ぎょだい NGỰ ĐỀ chủ đề do vua chọn để bình thơ
出題 しゅつだい XUẤT ĐỀ việc đề ra câu hỏi, sự đặt vấn đề 
論題 ろんだい LUẬN ĐỀ luận cương
課題 かだい KHÓA ĐỀ chủ để, đề tài, nhiệm vụ, thách thức
例題 れいだい LỆ ĐỀ ví dụ mẫu, bài tập mẫu
話題 わだい THOẠI ĐỀ chủ đề, đầu đề câu chuyện, đề tài 
宿題 しゅくだい TÚC, TÚ ĐỀ bài tập về nhà
表題 ひょうだい BIỂU ĐỀ tiêu đề
主題 しゅだい CHỦ, TRÚ ĐỀ đề tài, chủ đề
お題目 おだいもく ĐỀ MỤC lễ cầu nguyện, buổi cầu kinh
問題を解決する もんだいをかいけつする VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT giải quyết vấn đề
問題を引き起こす もんだいをひきおこす VẤN ĐỀ DẪN KHỞI gây chuyện, kiếm chuyện
問題から外れる もんだいからはずれる VẤN ĐỀ NGOẠI lạc đề
問題 もんだい VẤN ĐỀ vấn đề
標題 ひょうだい TIÊU ĐỀ đề bài
命題 めいだい MỆNH ĐỀ mệnh đề
難問題 なんもんだい NẠN, NAN VẤN ĐỀ vấn đề khó khăn, vấn đề phức tạp
別問題 べつもんだい BIỆT VẤN ĐỀ vấn đề khác
政治問題 せいじもんだい CHÍNH, CHÁNH TRỊ VẤN ĐỀ vấn đề chính trị
南北問題 なんぼくもんだい NAM BẮC VẤN ĐỀ vấn đề Bắc Nam
公害問題 こうがいもんだい CÔNG HẠI VẤN ĐỀ vấn đề ô nhiễm
対内問題 たいないもんだい ĐỐI NỘI VẤN ĐỀ vấn đề đối nội
人口問題 じんこうもんだい NHÂN KHẨU VẤN ĐỀ vấn đề dân cư
外交問題 がいこうもんだい NGOẠI GIAO VẤN ĐỀ vấn đề ngoại giao
程度問題 ていどもんだい TRÌNH ĐỘ VẤN ĐỀ vấn đề mức độ
国際問題 こくさいもんだい QUỐC TẾ VẤN ĐỀ vấn đề quốc tế
社会問題 しゃかいもんだい XÃ HỘI VẤN ĐỀ vấn đề xã hội
相関問題 そうかんもんだい TƯƠNG, TƯỚNG QUAN VẤN ĐỀ vấn đề tương quan
環境問題 かんきょうもんだい HOÀN CẢNH VẤN ĐỀ vấn đề môi trường
当面問題 とうめんもんだい ĐƯƠNG DIỆN VẤN ĐỀ vấn đề trước mắt
試験問題 しけんもんだい THÍ NGHIỆM VẤN ĐỀ đề thi
生死の問題 せいしのもんだい SINH TỬ VÂN ĐỀ vấn đề sống chết

Chuyên mục "Hán tự đi với chữ ĐỀ 題" được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news