Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận.
Today: 22-08-2017 06:51:03

Hotel khác Motel chỗ nào ?

Chữ Motel được ghép từ 2 chữ MOtor và HoTEL thành 1 chữ MO-TEL, Motel để dành cho những khách...