Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng biên soạn bởi trung tâm tiếng Nhật SGV.
Today: 30-05-2023 04:22:29

Mẫu câu もう Động từ ました

[もう] nghĩa là đã, rồi, được dùng với động từ ở thì quá khứ [Động từ ました],...