Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng biên soạn bởi trung tâm tiếng Nhật SGV.
Today: 02-12-2023 18:20:55

Mẫu câu もう Động từ ました

[もう] nghĩa là đã, rồi, được dùng với động từ ở thì quá khứ [Động từ ました],...