Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật về chữ viết, ngữ pháp, từ vựng biên soạn bởi trung tâm tiếng Nhật Sài Gòn Vina.
Today: 23-10-2021 17:27:12

Lượng từ tiếng Nhật chỉ thời gian

Cấu trúc, ý nghĩa, cách dùng, ví dụ minh họa cụ thể lượng từ chỉ khoảng thời gian,...