Home » Ngày Dân số Thế giới tiếng Anh là gì
Today: 13-06-2024 21:23:13

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngày Dân số Thế giới tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 18-06-2022 20:53:12)
           
Ngày Dân số Thế giới tiếng Anh là World Population Day. Được tổ chức vào ngày 11 tháng 7 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề dân số toàn cầu.

Ngày Dân số Thế giới tiếng Anh là World Population Day. Hàng năm, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA)  sẽ chọn ra một chủ đề mang tính toàn cầu để kêu gọi sự quan tâm chú ý của toàn nhân loại.

Năm 2020, chủ đề tập trung vào Sức khỏe, quyền của phụ nữ và các bé gái. Năm 2021, là Hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và bé gái. 

Ngày 11/07/1987, vào lúc 6 giờ 35 phút, một em bé người Nam Tư Matej Gašpar, đã ra đời và đã đặt dấu mốc dân số đạt 5 tỷ dân. Nhưng với mọi người lúc đó, 5 tỷ cũng được cho là hiểm họa lớn xảy ra do bùng nổ dân số. 

Nó là tiếng chuông cảnh tỉnh các quốc gia và mỗi người về sự cạn kiệt tài nguyên, môi trường sống ô nhiễm, cân bằng sinh thái dần bị mất đi và các quyền của con người không đủ điều kiện để thực hiện.

Trước hiểm họa của “Bùng nổ dân số”, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) quyết định lấy ngày sinh của Matej Gašpar, ngày 11 tháng 7 là Ngày Dân số Thế giới.

Ngày Dân số Thế giới tiếng Anh là gìTừ vựng tiếng Anh liên quan đến Ngày Dân số Thế giới:

The United Nations Population Fund: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, UNFPA.

Global /ˈɡləʊbl/: Toàn cầu.

Overpopulation /ˌəʊvərˌpɑːpjuˈleɪʃn/: Dân số tăng mạnh.

Raise awareness / reɪz əˈwernəs/: Nâng cao nhận thức. 

Territory /ˈterətɔːri/: Lãnh thổ.

Population issues /ˌpɑːpjuˈleɪʃn ˈɪʃuː/: Vấn đề về dân số

Family planning /ˌfæməli ˈplænɪŋ/: Kế hoạch hóa gia đình.

Gender equality /ˈdʒendər iˈkwɑːləti/: Bình đẳng giới.

Environmental impact /ɪnˌvaɪrənˈmentl ˈɪmpækt/: Tác động môi trường.

Human rights /ˈhjuːmən raɪt/: Quyền con người.

Một số mẫu câu tiếng Anh về Ngày dân số Thế giới:

1/ / 250 babies are born in some part of the world every minute.

Có 250 em bé chào đời ở một số nơi mỗi một phút.

2/ The United Nations General Assembly established World Population Day to highlight the "urgency and importance of population issues".

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thành lập Ngày Dân số Thế giới nhằm nhấn mạnh "tính cấp bách và tầm quan trọng của các vấn đề dân số".

3/ World Population Day also talks about the health problems faced by child bearing women and the importance of family planning, gender equality, poverty, maternal health and human rights.

Ngày Dân số Thế giới cũng nói lên các vấn đề sức khỏe phụ nữ sinh con phải đối mặt và tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, giảm nghèo, sức khỏe bà mẹ và quyền con người.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi đội ngũ trung tâm SGV - ngày Dân số Thế giới tiếng Anh là gì.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news