Home » Vi khuẩn tiếng Pháp là gì
Today: 26-02-2024 16:00:27

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Vi khuẩn tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 12-11-2022 08:53:33)
           
Vi khuẩn trong tiếng Pháp le terme bactérie, là một nhóm sinh vật đơn bào, có kích thước nhỏ và thường có cấu trúc tế bào đơn giản không có nhân, bộ khung tế bào và các bào quan như ty thể và lục lạp.

Vi khuẩn trong tiếng Pháp le terme bactérie, là một nhóm vi sinh vật nhân sơ đơn bào có kích thước rất nhỏ; một số thuộc loại ký sinh trùng thường có cấu trúc tế bào đơn giản không có nhân, bộ khung tế bào và các bào quan như ty thể và lục lạp. 

Một số từ vựng tiếng Pháp về vi khuẩn:

Les champignons: Nấm.

La naturaliste: Nhà tự nhiên học.

Les médicaments: Thuốc.

Inventa: Phát minh.

La microscopie: Kính hiển vi.

Les virus: Vi rút.

Les maladies graves: Bệnh nặng.

Le corps humain: Cơ thể con người.

Les agents pathogènes: Mầm bệnh.

La « flore commensale»: Hệ thực vật đồng bộ.

La système digestif: Hệ tiêu hóa.

Le microbiote intestinal: Hệ vi sinh đường ruột.

Les processus de digestion: Quá trình tiêu hóa.

L’alimentation: Thực phẩm.

Les micro-organismes vivants: Vi sinh vật sống.

Rééquilibrer: Tái cân bằng.

Le microbiote: Hệ vi sinh vật.

Les diarrhées: Tiêu chảy.

Rétablir: Thiết lập lại.

Une fonction digestive: Chức năng tiêu hóa.

Les organismes procaryotes: Sinh vật nhân sơ.

Un ADN: DNA.

La chromosomique: Nhiễm sắc thể.

Le cytoplasme: Tế bào chất.

Les flagelles: Lông roi.

Một số mẫu câu tiếng Pháp về vi khuẩn:

1. Les bactéries sont des micro-organismes vivants, au même titre que les virus et les champignons.

Vi khuẩn là những vi sinh vật sống, giống như vi rút và nấm.

2. Elles sont entourées d’une paroi complexe et possèdent souvent des flagelles.

Chúng được bao bọc bởi một bức tường phức tạp và thường có lông roi.

3. Les bactéries mesurent entre 0,5 et 10-15 μm.

Các vi khuẩn có kích thước từ 0,5 đến 10-15 μm.

4. De nombreuses bactéries contiennent une autre structure d’ADN extra-chromosomique, appelée plasmide.

Nhiều vi khuẩn chứa một cấu trúc DNA ngoài nhiễm sắc thể khác, được gọi là plasmid.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV - vi khuẩn trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news