Home » Phòng ban tiếng Pháp là gì
Today: 04-10-2022 07:32:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phòng ban tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 16-07-2022 18:35:09)
           
Phòng ban tiếng Pháp là le département, là các nhân viên có chuyên môn nhất định cùng làm việc với nhau trong một tổ chức và được lập ra để giúp cấp trên thực hiện công việc hiệu quả.

Phòng ban tiếng Pháp là le département, là hệ thống phòng các nhân viên có chuyên môn nhất định cùng làm việc với nhau trong một tổ chức và tổ chức đó được quản lý bởi một người là trưởng phòng. Phòng ban được lập ra để giúp cấp trên thực hiện công việc hiệu quả.

Các từ vựng tiếng Pháp về phòng ban:

Département de l'administration et du personnel: Phòng hành chính nhân sự.     

Département des finances et de la comptabilité: Phòng Tài chính kế toán.       

Service commercial: Phòng kinh doanh.

Le salle: Văn phòng.    

Département de planification de la production: Phòng kế hoạch sản xuất.      

Salle de vente: Phòng mua bán.

Salle des gardes: Phòng bảo vệ.    

Le département: Phòng ban.

Département des ressources humaines: Phòng nhân sự.

Salle de production: Phòng sản xuất.       

Các ví dụ giao tiếp tiếng Pháp về phòng ban:

1. Ce document sera en charge du service comptable.

Tài liệu này sẽ do phòng kế toán phụ trách.

2. L'entreprise compte 15 départements au total.

Công ty này có tổng cộng 15 phòng ban.

3. Le service commercial et le service commercial se coordonneront pour mener à bien le projet.

Phòng kinh doanh và phòng mua bán sẽ phối hợp với nhau để hoàn thành dự án.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV - phòng ban trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news