Home » Rong biển tiếng Pháp là gì
Today: 30-11-2022 03:22:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Rong biển tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 10-11-2022 20:36:01)
           
Rong biển tiếng Pháp là l'algue, là một loại thực vật biển, thuộc nhóm tảo biển, sống được ở cả hai môi trường nước mặn và nước lợ, được sử dụng làm nguyên liệu nấu ăn.

Rong biển tiếng Pháp là l’algue, là một loại thực vật biển thường mọc ở các rạn san hô, trên các vách đá hoặc mọc ở dưới những tầng nước sâu nhưng với điều kiện phải có ánh sáng chiếu tới để quang hợp.

Một số từ vựng tiếng Pháp về rong biển:

Les organismes vivants: Các sinh vật sống.

Photosynthèse oxygénique: Quang hợp oxy.

Le cycle de vie: Chu kỳ sống.

Le milieu aquatique: Môi trường nước.

La biodiversité: Sự đa dạng sinh học.

Les chaînes alimentaires: Chuỗi thức ăn.

Les eaux douces: Nước ngọt.

Les eaux saumâtres: Nước lợ.

Les eaux marines: Nước biển.Rong biển tiếng Pháp là gì

La médecine qui traite de la douleur: Nghiên cứu về tảo.

Les espèces de diatomées: Tảo cát.

Les microalgues siliceuses: Vi tảo.

Les chlorophylliens aquatiques: Chất diệp lục thủy sinh.

Les graines: Hạt giống.

L’énergie lumineuse: Năng lượng ánh sáng.

Les sels minéraux: Muối khoáng.

Le phytoplancton: Thực vật phù du.

Les algues brunes: Tảo nâu.

Les algues rouges: Tảo đỏ.

Les algues vertes: Tảo xanh.

Một số mẫu câu tiếng Pháp về rong biển:

1. Les algues sont des organismes vivants capables de photosynthèse oxygénique.

Rong biển là sinh vật sống có khả năng quang hợp tạo ôxy.

2. Elles constituent une part très importante de la biodiversité et la base principale des chaînes alimentaires des eaux douces, saumâtres et marines.

Chúng góp phần quan trọng trong đa dạng sinh học và là cơ sở của chuỗi thức ăn các vùng nước ngọt, lợ và mặn.

3. De nombreuses estimations ont fait varier le nombre d’espèces d’algues de 30 000 à plus d'un million.

Theo thống kê có từ 30.000 đến hơn một triệu các loại rong biển khác nhau.

4. Toutes les autres algues sont eucaryotes.

Tất cả các loài rong biển khác đều là sinh vật nhân thực.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV - rong biển trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news