Home » Kim cương tiếng Pháp là gì
Today: 30-11-2022 03:24:56

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Kim cương tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 10-11-2022 19:55:05)
           
Kim cương tiếng Pháp là le diamant, là một khoáng chất hiếm có độ cứng rất cao tạo thành bởi carbon hình thành sâu trong lòng đất, được biết đến nhiều nhất vì vẻ đẹp lung linh và giá trị kinh tế.

Kim cương tiếng Pháp là le diamant, có rất nhiều ứng dụng trong cả công nghiệp và ngành kim hoàn, là một loại khoáng sản với những tính chất vật lý hoàn hảo, kim cương rất hiếm được dùng nhiều làm trang sức, phụ kiện.

Một số từ vựng tiếng Pháp về kim cương:

L'allotrope de haute pression du carbone: Dạng áp suất cao của cacbon.

La basse pression: Áp suất thấp.

Le forme de cristallisation du carbone: Dạng kết tinh của cacbon.

Le minéral: Khoáng chất.

Les propriétés physiques: Tính chất vật lý.

Les fortes liaisons covalentes: Liên kết cộng hóa trị mạnh.

Un système cristallin cubique: Hệ thống tinh thể lập phương.

Le matériau naturel le plus dur: Vật liệu tự nhiên cứng nhất.

L'échelle de Mohs: Thang đo Mohs.

Une très forte conductivité thermique: Độ dẫn nhiệt cao.

Les applications dans l'industrie: Ứng dụng trong công nghiệp.

Les outils de coupe et d'usinage: Dụng cụ cắt và gia công.

Les bistouris: Dao mổ.

Les enclumes à diamant: Vòng kim cương.

La joaillerie: Trang sức.

Les propriétés optiques: Tính chất quang học.

Les diamants naturels: Kim cương tự nhiên.

Le manteau terrestre: Lớp phủ trái đất.

Une roche volcanique: Đá núi lửa.

Les lamproïtes: Đá kim cương.

Cristal de diamant jaune en forme d'octaèdre: Tinh thể kim cương màu vàng hình bát diện.

Le métal le plus dur: Kim loại cứng nhất.

Un aimant: Nam châm.

La pureté: Độ tinh khiết.

Le Gemmological Institute: Viện đá quý.

Les diamants blancs: Kim cương trắng.

Một số mẫu câu tiếng Pháp về kim cương:

1. Le diamant est l'allotrope de haute pression du carbone, métastable à basses température et pression.

Kim cương là dạng thù hình áp suất cao của cacbon, siêu bền ở nhiệt độ và áp suất thấp.

2. Le diamant est le matériau naturel le plus dur et il possède une très forte conductivité thermique.

Kim cương là vật liệu tự nhiên cứng nhất và nó có tính dẫn nhiệt rất cao.

3. Le diamant trouve de nombreuses applications dans l'industrie comme outils de coupe et d'usinage, dans les sciences comme bistouris ou enclumes à diamant et dans la joaillerie pour ses propriétés optiques.

Kim cương có nhiều ứng dụng trong công nghiệp như chế tác các công cụ cắt và gia công, trong khoa học như dao mổ hoặc mỏ hàn kim cương và trong đồ trang sức vì các đặc tính quang học của nó.

4. La majorité des diamants naturels se sont formés dans des conditions de très hautes températures et pressions à des profondeurs de 140 à 190 kilomètres dans le manteau terrestre.

Phần lớn kim cương tự nhiên được hình thành trong điều kiện nhiệt độ và áp suất rất cao ở độ sâu từ 140 đến 190 km trong lớp phủ của Trái Đất.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm SGV - kim cương trong tiếng Pháp là gì.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news