Home » Cách đặt câu hỏi trực tiếp trong tiếng Pháp
Today: 18-08-2022 02:37:03

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách đặt câu hỏi trực tiếp trong tiếng Pháp

(Ngày đăng: 09-03-2022 11:40:53)
           
Câu hỏi trực tiếp trong tiếng Pháp gồm có hai loại: câu hỏi “Oui/ Non“ và câu hỏi có từ để hỏi. Mỗi loại có những cách nhận biết và cách hình thành riêng.

I. Cách đặt câu hỏi "Oui/ Non"

Ví dụ:

Vous partez maintenant? → familier (thân mật)

Est-ce que vous partez maintenant? → formel (trang trọng)

Partez- vous maintenant?  → plus formel (rất trang trọng)

SGV, cach dat cau hoi truc tiep trong tieng Phap

 Có 3 cách đặt câu hỏi "Oui/ Non"

1. Lên giọng ở cuối câu

2. Sử dụng "Est-ce que" ở đầu câu

3. Đảo ngữ

Lưu ý:

Chúng ta phải thêm "t" sau một động từ tận cùng bởi một nguyên âm và trước các đại từ chủ ngữ "il/ elle/ on"

Ví dụ:

Va- t- il à l'école?

Aime- t- on des fleurs?

Ngoại trừ: chante- elle. Nếu động từ tận cùng là "_te" thì ta không cần thêm "t" ở giữa động từ và chủ ngữ.

Khi chủ ngữ là một danh từ riêng thì chúng ta không được đảo ngữ mà phải thay bằng đại từ chủ ngữ rồi mới đảo ngữ

Ví dụ: Marie aime les bonbons?

Aime- Marie les bonbons? (Không được đảo ngữ với danh từ riêng)

Marie, aime-t-elle les bonbons.

II. Cách đặt câu hỏi có từ để hỏi

Các từ để hỏi trong tiếng Pháp bao gồm:

Quand: khi nào

Ví dụ: Tu fiins le travail quand?

Où: ở đâu

Ví dụ: Il habite où?

Comment: như thế nào

Comment vas- tu à l'école?

Qui: ai

Ví dụ: Qui aime Marie? 

Que: cái gì

Lưu ý: với câu hỏi "Que", khi Que để cuối câu thì chúng ta phải chuyển "Que" thành "Quoi"

Ví dụ: Qu'est-ce que tu veux?

Tu veux quoi?

f. Quel/ Quels/ Quelle/ Quelles: dùng để đặt câu hỏi danh từ

Ví dụ: Quel est votre numéro de téléphone?

Quelle est votre adresse?

Pourquoi: tại sao

Ví dụ: Vous pleurez pourquoi ?

Combien: bao nhiêu

Combien + de (d') + danh từ số nhiều, không đếm được

Ví dụ: Vous avez combien d'enfants?

Combien + de (d') + danh từ số ít, đếm được

Ví dụ: Vous mettez combien de sel dans la soupe?

Chúng ta có 3 cách đặt câu hỏi với từ để hỏi

Cách 1: Chủ ngữ + động từ + từ để hỏi?

Lưu ý: que → quoi

Cách 2: Từ để hỏi + "Est-ce que" + Chủ ngữ + Động từ?

Ví dụ: Quand est-ce que tu finis le travail?

Où est-ce qu'il habite?

Comment est-ce que tu t'appelles?

Qui est-ce que tu aimes?

Combien d'enfants est-ce que vous avez?

Cách 3: Từ để hỏi + Động từ + Chủ ngữ?

Ví dụ: Quand finis- tu le travail?

Où habite- il?

Comment t'appelles- tu?

Qui aime- t- elle, Marie?

Que veux- tu?

Chuyên mục "Cách đặt câu hỏi trực tiếp trong tiếng Pháp" được biên soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Pháp SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news