Home » Tên các bộ ban ngành bằng tiếng Nga
Today: 05-03-2021 05:26:38

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tên các bộ ban ngành bằng tiếng Nga

(Ngày đăng: 24-02-2021 11:16:31)
           
Ngoài những từ vựng về các lĩnh vực thông dụng như học tập, giải trí,... từ vựng tiếng Nga về tên các bộ ban ngành cũng cần thiết không kém trong quá trình giao tiếp.

Bộ Ngoại giao, bộ Quốc phòng, bộ Y tế,... các ban ngành khác trong tiếng Nga được viết như thế nào? Biết thêm một số từ vựng này sẽ giúp bạn có thêm đề tài trong khi giao tiếp với người bản xứ.

Từ vựng tiếng Nga về các bộ ban ngành:

Tên các bộ ban ngành bằng tiếng Nga, saigonvinaМинисте́рство национа́льной оборо́ны: Bộ Quốc phòng

Полити́ческое бюро́: Bộ Chính trị

Министе́рство обще́ственной безопа́сности: Bộ Công an

Министе́рство иностра́нных дел: Bộ Ngoại giao

Министе́рство юсти́ции: Bộ Tư pháp

Министе́рство фина́нсов: Bộ Tài chính

Министе́рство тра́нспорта: Bộ Giao thông vận tải

Министе́рство строи́тельства: Bộ Xây dựng

Министе́рство образова́ния и подгото́вки ка́дров: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Министе́рство се́льского хозя́йства и агра́рного разви́тия: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Министе́рство промы́шленности и торго́вли: Bộ Công thương

Министе́рство планирова́ния и инвести́ции: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Министе́рство здравоохране́ния: Bộ Y tế

Министе́рство нау́ки и техноло́гий: Bộ Khoa học và Công nghệ

Министе́рство приро́дных ресу́рсов и защи́ты окружа́ющей среды́: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Министе́рство информа́ции и коммуника́ций: Bộ Thông tin và Truyền thông

Министе́рство вну́тренних дел: Bộ Nội vụ

Министе́рство тру́да, социа́льного разви́тия и по дела́м инвали́дов: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Министе́рство культу́ры, спо́рта и тури́зма: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Канцеля́рия Прави́тельства Вьетна́ма: Văn phòng Chính phủ Việt Nam

Госуда́рственный банк Вьетна́ма: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bài viết tên các bộ ban ngành bằng tiếng Nga được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news