Home » Cấu trúc i do not mind
Today: 18-06-2018 11:06:47

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc i do not mind

(Ngày đăng: 18-01-2018 10:25:50)
           
Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi...

We can use the clause “i don’t  mind in some cases depending the context. In its structure is not complecated for us. Just remember that after verb “mind” can be object, to infinitive or v-ing. Now below are some sample sentences that illustrate for each context of situation.

(chúng ta có thể sử dụng “i dont mind” trong 1 vài trường hợp phụ thuộc vào ngữ cảnh. Cấu trúc thì không phức tạp cho chúng ta. Ghi nhớ rằng đằng sau “mind” có thể là tân ngữ, to với động từ nguyên mẫu hay đông từ thêm ing. Bây giờ phía dưới là những ví dụ để minh họa cho ngữ cảnh của tình huống.)

cau truc i do not mind*The first situation: used especially in questions or with negatives; not used in the passive) to be upset, annoyed or worried by something.

(tình huống đầu tiên: được sử dụng đặc biệt trong câu hỏi hay nghi vấn để buồn, tức giận hay lo lắng bởi cái gì đó.)

Ex1: I don’t mind the sun. it is hot I don’t like.

(tôi không quan tâm mặt trời. Nó thì nóng và tôi không thích.)

Ex2: I hope you don’t mind my smoking.

(tôi hi vọng bạn không bận tâm hành động hút thuốc của tôi.)

*The second situation: used to ask for permission to do something, or to ask somebody in a polite way to do something.

(tình huống thứ 2: dược sử dụng để hỏi cho sự cho phép để làm cái gì, hay hỏi ai in 1 cách lịch sự để làm điều gì đó.)

Ex1: You don’t mind if I eat a lot.

(bạn không bận tâm nếu tôi ăn nhiều.)

Ex2: Are you hungry?. If you don’t mind my asking.

(Bạn thì đói phải không? Nếu bạn không phiền câu hỏi của tôi.)

 *The third situation: to not care or not be concerned about something.

(Tình huống thứ 3: không quan tâm hay bị liên quan về điều gì.)

Ex1: Don’t mind me, I need a quietly space.

(đừng phiền tôi, tôi cần 1 không gian yên tĩnh.)

Ex2: Would you like tea or coffe? “I don’t mind both of them”.

(Bạn thích trà hay cà phê? “ tôi không bận tâm cả 2.)

Để biết thêm về "i don't mind" xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news