Home » Would rather là gì?
Today: 18-06-2018 11:05:50

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Would rather là gì?

(Ngày đăng: 18-01-2018 10:25:58)
           
Đối với câu có 1 chủ ngữ: + Would rather + Inf: chỉ việc ai đó thích làm gì ở hiện tại + Would rather + have + pp: chỉ việc ai đó thích làm gì ở quá khứ...

Đối với câu có 1 chủ ngữ: Dùng Would rather ... (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thì :

- Thì hiện tại:

Sau would rather là động từ nguyên thể không to . Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước động từ nguyên thể không to .

S + WOULD RATHER + INFINITIVE...

Ex: Mai would rather go to class tomorrow than today. 

(Mai thích đi học vào ngày mai hơn hôm nay.)

Mai would rather not go to class tomorrow.

(Mai sẽ không đi học vào ngày mai.)

- Thì quá khứ:

Động từ sau would rather phải là have+P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have.

S + WOULD RATHER + HAVE + PAST PARTICIPLE...

Ex: Nga would rather have gone to class yesterday than today.

(Nga thích đi học vào ngày hôm qua hơn hôm nay.)

Nga would rather not have gone to the class yesterday.

(Nga không thích đi học ngày hôm qua .)

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news