Home » Sức khoẻ tiếng Anh gọi là gì
Today: 04-07-2022 06:11:51

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Sức khoẻ tiếng Anh gọi là gì

(Ngày đăng: 02-05-2022 20:42:34)
           
Sức khỏe trong tiếng Anh gọi là health /helθ/. Sức khỏe là một vấn đề rất quan trọng trong cuộc sống và thường không có sức khoẻ chúng ta cũng sẽ không làm được gì cả.

Sức khỏe trong tiếng Anh là health /helθ/.

Sức khỏe là một thứ vô cùng quan trọng và chúng ta cần quan tâm và chăm sóc hằng ngày dù là trẻ nhỏ hay người lớn để đảm bảo chúng ta luôn có sức khoẻ tốt. Không có sức khỏe là sẽ không thể làm bất cứ điều gì được.

Sức khoẻ tiếng Anh là gìMột số từ vựng tiếng Anh liên quan đến sức khoẻ:

Healthy /‘helθi/: Khỏe mạnh.

Headache /’hedeik/: Nhức đầu.

Toothache /’tu:θeik/: Nhức răng.

Sore throat /sɔ: θrout/: Đau họng.

Sore eyes /’so:r ais/: Đau mắt.

Cold /kould/:Cảm lạnh.

Sick /sik/: Ốm.

Flu /flu:/: Cúm.

Cough /kɔf/: Ho.

Backache /’bækeik/: Đau lưng.

Fever /’fi:və/: Sốt.

Fever virus /’fi:və ‘vaiərəs/: Sốt siêu vi.

Runny nose /ˈrʌni nəʊz/: Sổ mũi.

Sneeze /sni:z/: Hắt hơi.

Diarrhea /daiə’ria/: Tiêu chảy.

Allergy  /´ælədʒi/: Dị ứng.

Một vài mẫu câu liên quan đến từ vựng tiếng Anh về sức khoẻ:

1. Tomorrow I’ll be as right as rain. Don’t worry!

/təˈmɒrəʊ aɪl biː æz raɪt æz reɪn. dəʊnt ˈwʌri/

Ngày mai tôi sẽ khỏe lại như bình thường thôi. Đừng lo lắng!

2. Health can be understood as a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity.

/hɛlθ kæn biː ˌʌndəˈstʊd æz ə steɪt ɒv kəmˈpliːt ˈfɪzɪkəl, ˈmɛntl ænd ˈsəʊʃəl wɛl-ˈbiːɪŋ, ænd nɒt ˈmɪəli ði ˈæbsəns ɒv dɪˈziːz ɔːr ɪnˈfɜːmɪti/ 

Sức khoẻ có thể hiểu là một trạng thái hoàn toàn thoải mái về ba mặt là thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải là chỉ là không mang bệnh tật hay tàn phế.

3. Last night I was sick but now I’m back on my feet.

/lɑːst naɪt aɪ wɒz sɪk bʌt naʊ aɪm bæk ɒn maɪ fiːt/

Tối qua tôi bị ốm nhưng bây giờ khỏe lại rồi.

Đội ngũ giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV biên soạn - Sức khoẻ tiếng Anh gọi là gì.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news