Home » Diễn viên tiếng Anh gọi là gì
Today: 04-07-2022 07:20:42

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Diễn viên tiếng Anh gọi là gì

(Ngày đăng: 03-05-2022 16:40:30)
           
Diễn viên trong tiếng Anh là diễn viên /ˈæktə (r) /. Diễn viên là một người nghệ sĩ biểu diễn và thể hiện vai diễn do mình đảm nhận. This also la nghề mà bạn trẻ theo đuổi.

Diễn viên tiếng Anh gọi là actor /ˈæktə(r)/. Họ có thể biểu diễn trong các bộ phim, các chương trình hoặc ở các sân khấu kịch và sẽ thực hiện diễn xuất theo các vai diễn đã được yêu cầu bằng cách sử dụng giọng nói, nét mặt hay cử chỉ cho phù hợp với nhân vật trong kịch bản.

Diên viên tiếng Anh gọi là gìMột số từ vựng tiếng Anh liên quan đến diễn viên:

Cast /kæst/: Phân vai diễn.

Character /ˈkærəktər/: Nhân vật.

Pantomime /ˈpæntəmaɪm/: Diễn viên kịch câm.

Extras /ˈekstrəz/: Diễn viên quần chúng.

Actress /ˈæktrəs/: Diễn viên điện ảnh

Supporting actor /səˈpɔːtɪŋ ˈæktə/: Diễn viên phụ. 

Dancer /ˈdɑːnsə/: Diễn viên múa. 

Drama actor /ˈdrɑːmə ˈæktə/: Diễn viên kịch. 

Famous actors /ˈfeɪməs ˈæktəz/: Diễn viên nổi tiếng. 

Main actor /meɪn ˈæktə/: Diễn viên chính. 

To perform /tuː pəˈfɔːm/: Diễn xuất.

Dialogue /ˈdaɪəlɒg/: Lời thoại. 

The setting /ðə ˈsɛtɪŋ/: Bối cảnh.

Scri /skkrai’/: Kịch bản.

Ví dụ về diễn viên trong tiếng Anh:

1. The acting was great.  /ði ˈæktɪŋ wɒz greɪt/

Diễn xuất rất tuyệt vời. 

2. She’s a very good actress. /ʃiːz ə ˈvɛri gʊd ˈæktrɪs/

Cô ấy là một diễn viên rất giỏi. 

3. He’s a very experienced actor. /hiːz ə ˈvɛri ɪksˈpɪərɪənst ˈæktə/

Anh ta là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm. 

Đội ngũ giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV biên soạn - Diễn viên tiếng Anh gọi là gì.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn/

Related news