Home » Thì tương lai hoàn thành (Future perfect)
Today: 01-12-2020 02:54:58

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thì tương lai hoàn thành (Future perfect)

(Ngày đăng: 09-11-2020 14:50:34)
           
Thì tương lai hoàn thành: S + will (not) have p.p. diễn tả một hành động sẽ được hoàn thành vào một thời điểm trong tương lai.

Thì tương lai hoàn thành (Future perfect): S + will (not) have p.p: diễn tả một hành động sẽ được hoàn tất hoặc đạt được vào một thời điểm trong tương lai.

By next month I will have been here for ten years.

The builders say they will have finished the roof by Tuesday.

By the end of my university course I will have attended 1,200 lectures.

Thì tương lai hoàn thành (Future perfect), Sài Gòn VinaDấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành: 

by + thời gian trong tương lai

by the end of + thời gian trong tương lai

by the time …

before + thời gian trong tương lai

EX: I'll have finished my report by next week.

(Tôi sẽ hoàn thành báo cáo của mình vào tuần tới). 

EX: She will have typed 20 pages by 3 o’clock this afternoon

(Cho tới 3h chiều nay thì cô ấy sẽ đánh máy được 20 trang).

Bài viết Thì tương lai hoàn thành (Future perfect) được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news