Home » Mental illness là gì?
Today: 22-05-2022 22:02:36

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mental illness là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:50:22)
           
Mental illness là sự rối loạn về một hay nhiều chức năng trí tuệ như cảm xúc, nhận thức, trí nhớ hay ý tưởng gây đau khổ cho bệnh nhân hay những người khác.

Mental illness /ˌmen.təl ˈɪl.nəs/: bệnh tâm thần.

An illness that affects the mind.

Một căn bệnh ảnh hưởng đến tâm trí.

Mental illness là gì Ex: My third year of law school, I defended people accused of small street crimes, mostly mentally ill, mostly homeless, all in need of help.

Khi học đến năm ba đại học, tôi bào chữa cho những người phạm những tội nhẹ, họ đa số bị tâm thần, họ đa số là vô gia cư, tất cả đều cần sự giúp đỡ.

Ex: I have fought this emotional and mental illness.

Tôi phải đấu tranh với chứng rối loạn về cảm xúc và bệnh tâm thần đó.

Ex: I could have my mentally ill brother detained for his own safety.

Anh có thể cản trở em trai mắc bệnh tâm thần vì sự an toàn của nó.

Ex: It is time to end the stigma associated with mental illness.

Đã đến lúc chấm dứt sự coi thường vẫn gắn liền với bệnh về tâm thần.

Ex: One in four of all adults in the United States suffers from mental illness.

Cứ 4 người lớn ở Mỹ thì có 1 người mắc bệnh tâm thần.

Ex: I dedicated my career to research into the severe mental illnesses.

Tôi đã đặt hết tâm huyết vào việc nghiên cứu những bệnh tâm thần ở mức trầm trọng.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết mental illness là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news