Home » Phân biệt force sth down, force sth through
Today: 20-01-2022 23:49:05

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt force sth down, force sth through

(Ngày đăng: 11-05-2021 11:47:07)
           
Force hành động sử dụng sức mạnh hoặc vũ lực để khiến đối phương chấp nhận một việc mà họ không muốn làm hoặc không muốn thực hiện, nhưng force khi kết hợp với từ khác sẽ mang nghĩa khác.

Force /fɔːs/: vũ lực, sức mạnh.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Ex: The police were able to control the crowd by sheer force of numbers (because there were more police than there were people in the crowd).

phân biệt force sth down, force sth through Cảnh sát đã có thể kiểm soát đám đông bằng lực lượng tuyệt đối (vì có nhiều cảnh sát hơn số người trong đám đông).

Force sth down.

To make yourself eat or drink sth when you do not want to.

Khiến bản thân ăn hoặc uống một cái gì đó khi bạn không muốn.

Ex: She forced down her breakfast.

Cô ấy ăn sáng một cách miễn cưỡng.

Force sth on sb.

To make sb accept sth they do not want to.

Khiến ai đó chấp nhận cái gì đó mà họ không muốn.

Ex: I didn’t want to take the money, but she forced it on me.

Tôi đã không muốn nhận số tiền đó, nhưng cô ấy cứ ép tôi.

Force sth out of sb.

To make sb tell you sth, especially by threatening them.

Khiến ai đó nói với bạn việc gì đó, đặc biệt bằng việc đe dọa họ.

Ex: I managed to force the truth out of him.

Tôi đã sắp xếp là buộc anh ta phải nói sự thật với tôi.

Force sth through.

To get a new law or plan officially accepted, even though some people do not want it.

Có đc điều luật hoặc kế hoạch mới được chính thức chấp nhận, mặc dù một vài người không muốn điều đó.

Ex: The party wants to force through new environment taxes.

Đảng muốn đưa ra một điều luật mới về các loại thuế môi trường.

Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết phân biệt force sth down, force sth through được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news