Home » Động từ nhóm IV trong tiếng Nga
Today: 08-03-2021 23:51:50

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Động từ nhóm IV trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 27-01-2021 18:18:05)
           
Động từ nhóm IV trong tiếng Nga là tập hợp các động từ có tiếp vị ngữ - ова-, -ева-. Đồng thời trọng âm chuyển dịch về phía trước một âm tiết.

Nhóm IV bao gồm tất cả các động từ có tiếp vị ngữ - ова-, -ева-.

требовать, нарисовать, воевать.

Thời hiện tại và tương lai đơn giản của các động từ thuộc nhóm IV được cấu tạo theo cách sau.

SGV, Động từ nhóm IV trong tiếng Nga Các tiếp vị ngữ -ова-, -ева- được thay thế bằng các tiếp vị ngữ -у-, -ю- đồng thời các tiếp vĩ tố -ю,-ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (ёте), -ют.

треб-овать воевать.

треб-у-ю во-ю-ю.

треб-у-ешь во-ю-ешь.

Trọng âm có thể.

Luôn ở thân từ: Nếu trọng âm ở động từ nguyên thể rơi vào gốc từ, thì nó đứng luôn tại vị trí đó trong tất cả các hình thái.

требовать - требую, требуешь.

Nếu trọng âm của động từ nguyên thể rơi vào tiếp vị ngữ -ова-, thì ở thời hiện tại nó chuyển dịch và rơi vào tiếp vị ngữ -у-.

рисовать – рисую, рисуешь.

Luôn ở vĩ tố: ковать – кую, куёшь.

Số lượng động từ có trọng âm ở vĩ tố không nhiều: жевать, клевать, ковать, плевать, сновать, совать và những động từ phái sinh của chúng.

Thời quá khứ được cấu tạo giống như các động từ thuộc nhóm I & II.

нарисова-ть требова-ть организова-ть.

нарисовал требовал организовал.

Hình thái bị động của động từ hoàn thành có thể được cấu tạo từu thân từ nguyên thể nhờ tiếp vị ngữ -н, đồng thời trọng âm chuyển dịch về phía trước một âm tiết.

нарисова-ть завоева-ть.

нарисован завоеван.

Thức mệnh lệnh số ít có tận cùng bằng -й.

рису-ешь требуешь организу-ешь.

рисуй требуй организуй.

Tư liệu tham khảo: Cách chia động từ tiếng Nga. Bài viết động từ nhóm IV trong tiếng Nga được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news