Home » Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continous)
Today: 29-05-2020 23:02:22

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continous)

(Ngày đăng: 20-04-2020 10:58:29)
           
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động vừa mới kết thúc mà kết quả còn lưu lại ở hiện tại thường hay dùng với "How long, for, since".

Xem trước một số tình huống:

Is it raining? No, but the ground is wet.

Sài Gòn Vina, Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continous) It has been raining.

Trời đang mưa phải không? Không, nhưng mặt đất lại ướt.

Trời vừa mưa xong.

It is raining now. It began raining two hours ago and it is still raining.

How long has it been raining?

It has been raining for two hours.

Bây giờ trời đang mưa. Trời bắt đầu mưa từ hai giờ trước và bây giờ trời vẫn đang mưa.

Trời đã mưa liên tục cho hai giờ.

Công thức chung: 

Câu khẳng định - phủ định: S + has/ have (not) been V_ing + O. 

She has been working for two hours.

Câu hỏi: Wh + have/ has (not) + S + been + V_ing?

How long have you been living in this city?

I have been living in this city for one year.

Note: He, she, It + Has and I, You, We, They + have.

Nghĩa của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

Diễn tả một hành động vừa mới kết thúc mà kết quả còn lưu lại ở hiện tại (xem Ex 1, phần 1).

Diễn tả hành động vẫn đang xẩy ra hay vừa chấm dứt (tham khảo Ex 2, phần 1).

Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại.

Note:

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động và thường hay dùng với "How long, for, since".

Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khá giống nhau, nhưng điểm khác biệt cơ bản là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh tính liên tục còn thì hiện tại hoàn thành thì không.

Tư liệu tham khảo: "English Grammar in Use". Bài viết Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continous) được soạn thảo bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news