Home » Trưởng văn phòng đại diện tiếng Anh là gì
Today: 02-07-2020 16:12:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Trưởng văn phòng đại diện tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 29-05-2020 16:07:01)
           
Trưởng văn phòng đại diện tiếng Anh là head of representative office. Trưởng văn phòng đại diện là người đứng đầu văn phòng đại diện có trách nhiệm quản lí các hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp.

Trưởng văn phòng đại diện tiếng Anh là head of representative office.

Một số từ vựng và phiên âm tiếng Anh về trưởng văn phòng đại diện:

Head of representative office: Trưởng văn phòng đại diện.SGVN, Trưởng văn phòng đại diện tiếng Anh là gì

Manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/: Trưởng phòng.

Office /ˈɒf.ɪs/: Văn phòng.

Representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/: Đại diện.

Head of operation: Trưởng phòng hoạt động.

Deputy of department: Phó trưởng phòng.

Section manager (Head of division): Trưởng bộ phận.

Colleague /ˈkɒliːɡ/: Đồng nghiệp.

Collaborator /kəˈlæbəreɪtə(r)/: Cộng tác viên.

Trainee /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh.

Representative office: Văn phòng đại diện.

Department /dɪˈpɑːt.mənt/: Phòng, ban.

Employee /ɪmˈplɔɪ.iː/ /ˌem.plɔɪˈiː/: Nhân viên.

Supervisor /ˈsuː.pə.vaɪz/: Người giám sát.

Sales department: Phòng kinh doanh.

Administration department: Phòng hành chính.

Team Leader /ti:m /'li:də/: Trưởng Nhóm.

Promotion /prəˈməʊ.ʃən/: Thăng chức.

Bài viết trưởng văn phòng đại diện Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news