Home » Tiếng Anh khách sạn
Today: 02-07-2020 15:27:32

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tiếng Anh khách sạn

(Ngày đăng: 03-06-2020 14:16:54)
           
Hiện nay, tiếng Anh khách sạn là rất cần thiết cho khách hàng cũng như những người kinh doanh trong lĩnh vực này. Học tiếng Anh khách sạn qua bài viết.

Từ vựng về tiếng Anh khách sạn:

Sài Gòn Vina,  Tiếng Anh khách sạnBook /bʊk/: Đặt phòng.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: Nhận phòng.

Check-out /tʃek aʊt/: Trả phòng.

Reservation /ˌrezəˈveɪʃn/: Sự đặt phòng.

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Phòng trống.

Pay the bill /peɪ ðə bɪl/: Thanh toán.

Stay at a hotel /steɪ ət ə həʊˈtel/: Nghỉ tại khách sạn.

Bar /bɑː(r)/: Quầy rượu.

Corridor /ˈkɒrɪdɔː(r)/: Hành lang.

Parking lot /ˈpɑːkɪŋ lɒt/: Bãi đỗ xe.

Luggage cart /ˈlʌɡɪdʒ kɑːt/: Xe đẩy hành lý.

Key /kiː/: Chìa khóa.

Lift /lɪft/: Cầu thang.

Hotel manager /həʊˈtel ˈmænɪdʒə(r)/: Quản lý khách sạn.

Maid /meɪd/: Phục vụ phòng.

Receptionist /rɪˈsepʃənɪst/: Lễ tân.

Safe /seɪf/: Két sắt.

Towel /ˈtaʊəl/: Khăn tắm.

Pillow /ˈpɪləʊ/: Gối.

Bath /bɑːθ/: Bồn tắm.

Những mẫu câu giao tiếp trong tiếng Anh khách sạn:

Do you have any vacancies? (Còn phòng trống không ạ?).

I’d like a room for 2 nights, please? (Tôi muốn đặt một phòng trong vòng 2 đêm).

I’d like a single room. (Tôi muốn đặt một phòng đơn).

Can I see the room, please? (Tôi có thể xem qua phòng được chứ?).

Are meals included? (Có bao gồm bữa ăn không?).

What time is breakfast? (Bữa sáng bắt đầu khi nào?).

Do you have a reservation? (Quý khách đã đặt phòng trước chưa?).

Would you like to have a single room or a double room? (Quý khách muốn đặt phòng đơn hay phòng đôi?).

How long will you stay? (Quý khách sẽ ở lại đây bao lâu?).

Your room number is… (Số phòng của quý khách là…).

Would you like to have a breakfast? (Quý khách có muốn dung bữa sáng hay không?).

Glad to be of service! (Rất vui được phục vụ quý khách!).

Thank you for staying with us! (Cảm ơn quý khách đã ở khách sạn chúng tối!).

Hold the line, please! (Vui lòng chờ máy).

Sorry, we’re full. (Rất tiếc, chúng tôi không còn phòng phục vụ quý khách)

Bài viết tiếng Anh khách sạn được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news