Home » Mẫu câu tiếng Anh dùng trong cuộc họp
Today: 02-07-2020 15:45:22

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mẫu câu tiếng Anh dùng trong cuộc họp

(Ngày đăng: 30-06-2020 14:07:25)
           
Các cuộc họp ở các công ty, tổ chức, là một hình thức giao tiếp không thể thiếu trong môi trường làm việc. Các mẫu câu tiếng Anh trong cuộc họp.

Các mẫu câu tiếng Anh trong cuộc họp thường sử dụng.

I think we’d better leave that for another meeting.

Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.

We really appreciate your speech.

Chúng tôi thật sự trân trọng lời phát biểu của ông.

I missed that. Could you say it again, please?

Tôi nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không?

We are going to need everybody input on this subject.

Chúng ta cần sự đóng góp của mọi người cho đề án này.

If we are all here, let’s start the meeting.

Nếu tất cả đã đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.

Hello everyone. Thank you for coming today.

Chào mọi người. Cảm ơn vì đã có mặt tại buổi họp hôm nay.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến cuộc họp.

Minutes /maɪˈnut/: Biên bản cuộc họp.

Chairman /'tʃeəmən/: Chủ tịch.

Absent /'æbsənt/: Vắng mặt.

Vote /voʊt/: Biểu quyết.

Casting vote /´ka:stiη/ /voʊt/: Phiếu quyết định.

Proxy vote /´prɔksi/ /voʊt/: Phiếu ủy quyền.

Consensus /kən´sensəs/: Sự đồng thuận.

Unanimous /ju:'næniməs/: Nhất trí.

Agenda /ə´dʒendə/: Bản kế hoạch.

Bài viết mẫu câu tiếng Anh dùng trong cuộc họp được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news