Home » Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại thư viện
Today: 20-09-2020 07:58:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại thư viện

(Ngày đăng: 03-08-2020 15:35:47)
           
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại thư viện, how many books can i borrow at a time, when is the book due. Những câu giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh tại thư viện.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại thư viện, how many books can i borrow at a time, when is the book due. Thư viện là một kho sưu tập rất nhiều những thông tin bổ ích, thường là nơi yên tĩnh phù hợp cho việc học tập.

Một số câu giao tiếp tiếng Anh tại thư viện.

I couldn’t find this book in the shelves.Mẫu câu giao tiêp tiếng Anh tại thư viện, saigonvina

Tôi không thể tìm thấy cuốn sách này trên giá.

Excuse me, where can I apply for a library card?

Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi thẻ thư viện ở đâu?

Would you help me to find the books?

Bạn có thể giúp tôi tìm cuốn sách này được không?

Can I borrow some books on music?

Tôi có thể mượn một số sách về âm nhạc được không?

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến thư viện.

Book /bʊk/: Sách.

Booklet /ˈbʊk.lət/: Cuốn sách nhỏ.

Page /peɪdʒ/: Trang sách.

Bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/: Nhà sách.

Bookworm /ˈbʊk.wɜːm/: Mọt sách.

Author /ˈɔː.θər/: Tác giả.

Poet /ˈpəʊ.ɪt/: Nhà thơ.

Library card /ˈlaɪ.brər.i kɑːd/: Thẻ thư viện.

Call card /kɔːl kɑːd/: Thẻ mượn sách.

Librarian /laɪˈbreə.ri.ən/: Nhân viên thư viện.

Bài viết mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại thư viện được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news