Home » Từ vựng tiếng Hoa chủ đề tiền bạc
Today: 20-01-2020 12:51:57

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề tiền bạc

(Ngày đăng: 12-11-2019 11:31:07)
           
Một số từ vựng tiếng Hoa liên quan đến tiền bạc và một số tình huống trong khách sạn thường dùng nhất trong giao tiếp hằng ngày.

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề tiền bạc

全都花了

Tiền tiêu hết rồi.

qián dōu huā le.

SGV, Từ vựng tiếng Hoa chủ đề tiền bạc 听说, 饭店里可以换钱 

Nghe nói có thể đổi tiền trong khách sạn.

tīngshuō, fàndiàn lǐ kěyǐ huan qián.

这儿能不能还钱?

Có thể đổi tiền ở đây không.

zhèr néng bu néng huàn qián.

您带的什么?

Ông mang theo loại tiền gì?

Nín dài de shénme qián.

请您写一下儿钱数 。

Xin ông viết ra số tiền.

qǐng nín xiě yíxiàr qián shù.

请数一数 

Xin hãy đếm lại.

qǐng shǔ yi shǔ.

时间不早了。

Shíjiān bù zǎo le.

我们快走吧。

Chúng ta đi ngay thôi.

Wǒmen kuài zǒu ba.

玛丽:钱都花了,我没钱了。我要去换钱。

Mǎlì: qián dōu huā le, wǒ méi qián le. Wǒ yào qù huàn qián.

Tiền tiêu hết rồi, tôi không có tiền nửa.Tôi cần đi đổi tiền. 

大卫: 听说,饭店里可以换钱

Dawèi:tīngshuō, fàndiàn lǐ kěyǐ huàn qián.

Nghe nói, bên trong khách sạn có thể đổi tiền.

玛丽:我们去问问吧。

Mǎlì: wǒmen qù wènwèn ba.

Chúng ta di hỏi thử xem. 

玛丽。请问,这儿能不能换钱?

Mǎlì:qǐngwèn, zhèr néng bù néng huàn qián.

Xin hỏi, ở đây có thể đổi tiền được không vậy.

营业员:能 。您带的什么钱?

Yíngyeyuán: néng. Nín dài de shénme qián?

Cô mang theo loại tiền gì vậy?

玛丽: 美元

Tiền Mỹ.

Mǎlì: měiyuán.

营业员: 换多少? 

Đổi bao nhiêu.

Yíngyeyuán: huànduōshao?

玛丽: 五百美元。一美元换多少人民币?

Mǎlì:wǔ bǎi měi yuán. Yī měi yuán huàn duōshao rénmínbì?

500 tiền đô la Mỹ, 1 đô la Mỹ đổi bao nhiêu tiền nhân dân tệ?

营业员: 八块儿毛一。请您写一下儿钱数。再写一下儿名字。

Yíngyeyuán: bā kuà ièr máo yī.qǐng nín xiě yíxiàr qián shù. Zài xiě yī xiàr míngzì.

3 đồng 2 hào, xin cô viết ra số tiền, viết lại tên của cô.

玛丽:这样些,对不对?

Mǎlì:zhèyàng xiě, duì bu duì?

Viết như vậy có đúng không?

营业员:对 。给您钱 ,请数一数

Yíngyeyuán:gěi nín qián, qǐng shǔ yi shǔ.

Đây tiền của cô, xin đếm lại.

玛丽:时间不早了,我们快走吧!

Mǎlì:shíjiānbùzǎole, wǒmenkuàizǒuba!

Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi!

Tư liệu tham khảo: Giáo trình 301 câu tiếng Hoa đàm thoại. Bài viết từ vựng tiếng Hoa chủ đề tiền bạc được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news