Home » Văn hoá sống vội của người Hàn
Today: 20-01-2022 23:20:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Văn hoá sống vội của người Hàn

(Ngày đăng: 11-05-2021 10:04:36)
           
Luyện dịch là một kỹ năng vô cùng quan trọng khi học tiếng Hàn, có thể vừa học tiếng Hàn, vừa hiểu biết thêm về văn hoá Hàn Quốc.

Văn hoá sống vội của người Hàn

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

한국인의 “빨리빨리” 문화

[han-ku-ki-ne “bban-li-bban-li”mun-hwa]

Văn hóa "nhanh lên, nhanh lên" của người Hàn Quốc.

한국어를 잘 모르는 외국 사람들도 ‘빨리빨리” 라는 말은 알고 있다. 

[han-ku-ko-rul jal mo-ru-nun we-kuk sa-ram-tul-to “bban-li-bban-li”ra-nun ma-run al-ko it-ta]

Người nước ngoài không giỏi tiếng Hàn cũng biết câu nói "nhanh lên, nhanh lên".

van hoa song voi cua nguoi han한국인의 “빨리빨리” 모습에는 어떤 것이있을까?

[han-ku-ki-ne “bban-li bban-li” mo-su-pe-nun o-tton ko-si-i-ssul-kka]

Có điều gì trong cách nói "nhanh lên, nhanh lên" của người Hàn Quốc?

자판기 커피가 나오기 전부터 자판기에 손 넣고 기다리는 사람들도 있고, 식당에서 “빨리 주세요” 외치는 한국사람들도 흔히 볼 수 있다.

[ja-pan-ki kho-pi-ka na-o-ki jon-bu-tho ja-pan-ki-e son not-ko ki-ta-ri-nun sa-ram-tul-to it-ko, sik-tang-e-so “bban-li ju-se-yo” we-jji-nun han-kuk-sa-ram-tul-to hun-hi bol su it-ta]

Trước máy bán cà phê tự động có người đưa tay vào trước và chờ (cà phê chảy xuống cốc), hay tại nhà hàng cũng có thể thấy người Hàn Quốc quát tháo "làm ơn nhanh lên" một cách bình thường.

하지만 처음부터 한국 사람들이 모든 일을 빨리빨리 한 것은 아니다. 

[ha-ji-man jjo-um-bu-tho han-kuk sa-ram-tu-ri mo-tun i-run bban-li-bban-li hank o-sun a-ni-ta]

Nhưng, từ xưa, người Hàn Quốc không có làm "nhanh lên nhanh lên" trong mọi việc.

조선시대에는 한국 사람들은 느긋한 성격이었다. 

[jo-son-se-te-e-nun han-kuk sa-ram-tu-run nu-ku-san song-kyo-ki-ot-ta]

Ở triều đại Choson, người Hàn Quốc đã có tính cách thong thả.

그런데 1970~80년대 산업화 시대를 거치면서 “빨리빨리 잘 하자!” 라는 말을 하기 시작했다. 

[ku-ron-te jjon-ku-bek-jjin-sip~pal-sim nyon-te san-op-hwa si-te-rul ko-jji-myon-so “bban-li-bban-li jal ha-ja!”ra-nun ma-rul ha-ki si-ja-khet-ta]

Thế nhưng, ở thập niên 1970-80 khi thời đại công nghiệp hóa đi qua, câu nói "hãy nhanh lên nhanh lên" mới bắt đầu.

이러한 “빨리빨리 잘 하자!” 문화 덕분에 한국은 짧은 시간에 다른 나라보다 더 빨리 발전했고 인터넷 속도도 세계 1위가 되었다.

[i-ro-han “bban-li-bban-li jal ha-ja!” mun-hwa tok-bu-ne han-ku-kun jjal-bun si-ka-ne ta-run na-ra-bo-ta to bban-li bal-jon-het-ko in-tho-net sok-to-to se-kye han uy-ka twe-ot-ta]

Nhờ văn hóa "hãy nhanh lên, nhanh lên" như thế này, trong thời gian ngắn, Hàn Quộc đã phát triển nhanh hơn các nước khác và tốc độ internet cũng trở thành số 1 thế giới.

1960년에는 1인당 국민총소득이 79달러에 불과했는데.

[jon-ku-bek-yu-sim nyon-e-nun han in-tang kung-min-jjong-so-tu-ki jjin-ship-ku tan-lo-e bul-kwa-hen-nun-te]

Năm 1960, thu nhập bình quân đầu người ko quá là 79 USD.

2011년에는 22000달러를 넘어서50년 만에 약 280배 증가했고.

[i-jjon-sip-i nyon-e-nun i-man-i-jjon tan-lo-rul no-mo-so o-sip-nyon ma-ne yak i-pal-sip be jung-ka-het-ta]

Năm 2011, đã vượt qua 22000 USD và đã tăng 280 lần trong 50 năm.

2013년 한국의 평균 인터넷 속도는 14.2Mbps로 2위인 일본과 격차를 벌리며 세계 1위를 기록했다. 

[i-jjon-sip-sam nyon han-ku-ke pyong-kyun in-tho-net sok-to-nun sip-sa-jon-i-Mbps rot u uy-in il-bon-kwa kyok-jja-rul bon-li-myo se-kye han uy-rul ki-ro-khet-ta]

Năm 2013, tốc độ internet bình quân của Hàn Quốc đạt 14.2/Mbps và nới rộng khoảng cách với nước thứ 2 là Nhật Bản.

이는 인터넷을 개발한 미국의 2배에 달하는 수치이다.

[i-nun in-tho-ne-sul ke-ba-ran mi-ku-ke tu be-e ta-ra-nun su-jji-i-ta]

Hiện nay, trị số này đã đạt gấp 2 lần so với nước phát triển internet là Mỹ.

Từ vựng

자판기 [ja-pan-ki]: máy bán nước tự động

외치다 [we-jji-ta]: hét lên, quát lên

느긋하다 [nu-ku-sa-ta]: chậm rãi, thong thả

산업화 [sa-nop-hwa]: công nghiệp hóa

국민총소득 [kung-min-jjong-so-tuk]: tổng thu nhập quốc dân

불과하다 [bul-kwa-ha-ta]: chỉ có

배 [be]: lần

Chuyên mục "Văn hoá sống vội của người Hàn" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news